Van de Kerkenraad

Van de kerkenraad

Als u nu de site opzoekt van de protestantse gemeente te Kloetinge, vindt u de aantekening dat onze gemeente per 1 april vacant is.
Zes jaar lang hebben we mogen genieten van onze predikante, Jacoline de Koe.
In de afscheidsdienst hebben we stil gestaan bij wat zij voor de gemeente heeft betekend en haar uitgezwaaid als predikant en tegelijkertijd weer opnieuw en extra verwelkomd als lid van onze gemeente, die haar "thuis" en die van Helmine en Horizio blijft.
Als cadeau werden haar namens de gemeente twee boeken overhandigd van haar verlanglijstje, en een bon voor een " weekend weg" die er borg voor staat dat zij even op adem kan komen.
Ook vanaf deze plaats wensen we haar een heel goede tijd en Gods zegen op haar nieuwe werkplek, het ADRZ Goes.
En zo zijn we dan dus plots vacant en zien we ons gesteld voor een flinke opgave.
De kerkenraad is begonnen met het nodige huiswerk. Allereerst moet door de kerkrentmeesters een meerjarenbegroting worden opgesteld over een periode van zes jaren die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de classis. Op grond hiervan zal door hen worden vastgesteld voor hoeveel procent wij de vacante plaats zullen kunnen opvullen. Voorts wordt een profielschets van de gemeente en van een te beroepen predikant gemaakt. Deze profielschetsen en een zogenaamde " nadere regeling" ( beter bekend als het reglement voor kiesgerechtigden en de verkiezing van een nieuwe predikant) vormen de voorbereiding voor het daadwerkelijk instellen van een beroepingscommissie. We hopen de profielschetsen in de komende weken in de gemeente kenbaar te maken en te bespreken.
Zoals in de vorige "Op Weg" al aangegeven, vraagt met name de voorbereiding veel tijd. We zullen dus geduld moeten oefenen. Wordt vervolgd.....

Twee weken geleden hebben we de experimenten, waarbij we in verschillende  opstellingen in het koor en een maal in een kleiner deel van het schip hebben gekerkt, afgerond. Op zondag 7 april zal, aansluitend aan de kerkdienst, de werkgroep verslag doen van haar bevindingen en de gemeente hierover horen. Ook zal kort worden ingegaan op vervolgstappen.
Hierbij worden ook de resultaten van het onderzoek door de studenten van de HZ en de activiteiten van de werkgroep " kerk nu" betrokken. U leest hierover meer in de bijdrage van Ronald Kole.

Zoals ik al eerder zei in de afscheidstoespraak voor Ds. Jacoline de Koe, is de kerk van Kloetinge absoluut niet saai te noemen. Er zijn ontwikkelingen en activiteiten genoeg. Het ontbreekt slechts aan actieve denkers en uitgestoken handen. Het zou heel fijn zijn als er gemeenteleden zijn die zich bij het besturen van de organisatie zouden willen aansluiten. We zullen u graag van harte welkom heten!!

De kerkenraad wenst u een goede voorbereiding in de stille week, op weg naar Pasen.


Hartelijke groet,
Jaap Hulstein

jbhulstein@kpnplanet.nl
de Stelle 31
4464 BP Goes


  Gemeente rond de Geerteskerk Kloetinge.
Contact