Van de Kerkenraad

Sinds enige tijd onderzoekt een werkgroep de mogelijkheden voor het toekomstig gebruik van onze kerk. Dit i.v.m. het teruglopend aantal leden. De kerkenraad heeft u daar halverwege vorig jaar over geïnformeerd. Binnen de werkgroep is onverhoeds een zakelijk verschil van inzicht ontstaan. De heer Harpe heeft daarop, als voorzitter van de werkgroep, gemeend zich terug te moeten trekken uit de werkgroep en mede als gevolg daarvan ook als lid van de kerkenraad terug te treden. Als kerkenraad bedanken wij Leen Harpe van harte voor zijn inzet als ouderling kerkrentmeester. Afgelopen dinsdag hebben we met elkaar vergaderd over de ontstane situatie, en al zien we Leen niet graag vertrekken uit ons midden, we zijn blij dat we in een goede sfeer uit elkaar gaan. Na de zomer zal de kerkenraad zich nader beraden over het te volgen beleid ten aanzien van het toekomstig gebruik van onze gebouwen, zoals we ook met elkaar afgesproken hebben in de laatstgehouden gemeentevergadering.

Het beleidsplan voor de Protestantse gemeente Kloetinge, dat eind 2017 tot stand kwam, heeft enerzijds betrekking op de toekomst van de gemeente en anderzijds op de gebouwen, waar we als gemeente van afhankelijk zijn voor onze vieringen, vergaderingen, ontmoetingen etc..
We hebben het vandaag over de gebouwen.
Het beleidsplan stoelt op de gedachte dat verder vooruit kijken dan tien jaar, als het gaat om kerkbezoek en inkomsten, niet mogelijk is en dat we moeten uitgaan van een aantal aannames.
- We zien dat het aantal gemeenteleden verder afneemt en zeker ook het aantal betalende leden.
- Voor onze kerkrentmeesters wordt het, ondanks de relatief prachtige resultaten van onze actie kerkbalans 2018, puur bedoeld voor predikantsplaats en pastoraat, steeds lastiger de financiële eindjes aan elkaar te knopen zonder richtinggevende en diep ingrijpende besluiten te moeten nemen.
- We hebben prachtige gebouwen (kerk en Geerteshuis)maar die vragen nu en op langere termijn heel veel onderhoud, zijn op zijn zachts gezegd niet energievriendelijk en zijn daardoor geld verslindend.
 
We kondigden het al aan: er moet NU worden gehandeld. Bij uitstel lopen we straks achter de feiten aan.
Laten we eerst eens uitgaan van wat er is. Er staat in Kloetinge een prachtig gebouw midden in het centrum van het dorp. Een gebouw dat zich laat kennen door een fantastische akoestiek, een fraai en goed onderhouden orgel en een ruimte waarin heel veel mogelijk is.
Daar liggen kansen die we niet onbenut mogen laten. Hoe is het gebouw te maken tot een inspirerend en bruisend centrum van Kloetinge zonder afbreuk te doen aan de eerste functie, het ruimte bieden aan vieringen.
Nog dit jaar zullen studenten van de University of applied sciences (HZ) onderzoek doen naar de vragen die er in Kloetinge leven op het gebied van cultuur; tentoonstellingen, muziek en zang enz. en naar ruimte voor vieringen. Dat laatste willen en kunnen we mogelijk in stand houden als we op tijd onze bakens verzetten en in kunnen spelen op behoeften en uitgaan van mogelijkheden.
Uitgangspunt is en blijft de kerkelijke gemeente, haar vieringen en de bijhorende faciliteiten.
 
Welnu, binnen de kerkenraad is inmiddels een tweetal werkgroepen actief. Er wordt onderzoek gedaan naar:
- de wensen van bewoners en gemeenteleden bij een bredere invulling van het gebouw (cultuur naast vieringen)
- de mogelijkheden van Koor en Noorderkoor als kerkruimte en vergaderfaciliteit. Zo mogelijk semipermanent, zodat ook het totale gebouw gebruikt kan blijven worden en zonder dat het afbreuk doet aan de geweldige akoestiek.
- het apart en energievriendelijk verwarmen van dat deel van het gebouw.
- het inrichten van een voldoende sanitair blok.
- het (anders?) inrichten van het "schip" en de transepten.
- Als er een goed te verwarmen en energievriendelijke ruimte is te creëren, kan het eventueel afstoten van het Geerteshuis overwogen worden en mede een bron van financiering vormen.
De werkgroepen zowel als de kerkenraad zijn zich ter dege bewust dat overwegingen ook een kostenaspect kennen dat er niet om zal liegen.
Dat wordt uiteraard, u leest het, in de onderzoeken, ook naar subsidies, meegenomen.
 
Voor nu vinden wij het belangrijk u van alle stappen die gezet (gaan) worden op de hoogte te houden, waarbij er geen besluiten genomen (kunnen) worden zonder u gehoord en betrokken te hebben. De kerkenraad is voornemens u over al deze zaken nog voor de zomervakantie bij te praten. Dat kan bijvoorbeeld na een kerkdienst.
We staan samen als gemeente voor twee grote uitdagingen:
- hoe kunnen we gemeente van de Levende Heer zijn en blijven en
- hoe stellen we passende huisvesting voor de toekomst veilig.
Denkt u met ons mee?
 
Jaap Hulstein vrz.
jbhulstein@kpnplanet.nl


  Gemeente rond de Geerteskerk Kloetinge.
Contact