Uitleg PKN logo
De Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden gaan vanaf 1 mei 2004, samen verder als de Protestantse Kerk in Nederland. De vreugde om dit samengaan is tot uitdrukking gebracht in een nieuw beeldmerk. Wie kijkt, ziet een kruis en een duif in een prachtige ronde stralenkrans, betekenisvolle rijke christelijke symboliek.

De Protestantse Kerk in Nederland wil uitdragen waar dit beeldmerk voor staat.
Een kerk met toekomst die leeft vanuit het Woord van God, een kerk die gericht is op vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Ook een moedige kerk, waarin onbevangen, ontvankelijk, geïnspireerd en overtuigd geloofd en geleefd wordt. Enthousiast geloven dus.

De cirkel symboliseert eenheid,ook de eenheid van de kerken. Hij staat ook voor volkomenheid en eeuwigheid en daarmee voor God. God is immers het begin en het einde, tegelijkertijd: Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde(0penbaring 22:13).

De cirkel houdt ook verband met Gods schepping:heelheid, een schepping waarvan God zei dat het goed was (Genesis 1: 31).

In de cirkel licht het kruis op, het christelijk symbool bij uitstek. Gekozen is voor de meest eenvoudige vorm ervan, het Griekse kruis met vier armen van gelijke lengte.Het verwijst naar Pasen: het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.

In de stralenkrans is ook het achtarmig kruis te zien. Dit kruis is een samenstelling van het vierarmige Griekse kruis en de eerste letter van het Griekse woord christos, de chi, die je schrijft als: X Het getal acht verwijst naar de achtste dag van de schepping. Na de zevende dag, de vervulling van de schepping, is er de achtste dag. De dag van het nieuwe begin. De dag van de opstanding.

In het midden van het beeldmerk is een duif zichtbaar, het teken van vrede en van de heilige Geest. In de bijbel komt de duif verschillende keren voor. Hierbij denken wij aan de duif die met een olijftak terugkwam naar de ark van Noach. En in het Nieuwe Testament lezen we over Jezus, die zich door Johannes in de Jordaan laat dopen Bij deze doop daalt de Geest als een duif op Hem neer: (En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen.(Marcus 1: 9).


  Gemeente rond de Geerteskerk Kloetinge.
Contact