Pastoraat

Het Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het leven in een Christelijke Kerk en als lid van die kerk hebben allen daarin een belangrijke taak: de taak van omzien naar elkaar. Aan het Pastoraat als “omzien naar elkaar in de gemeente” wordt inhoud gegeven door de predikant, de ouderenpastor en de ouderlingen, met daaromheen een groep bezoekmedewerkers. Veel omzien naar elkaar gebeurt echter gelukkig gewoon spontaan. En de beste manier om er als nieuweling gauw tussen te komen is meedoen, aan diensten, activiteiten, of het (ongeveer maandelijkse) koffiedrinken na de dienst.

Er wordt gewerkt met een opzet van het pastoraat die is aangepast aan de eisen van de tijd: een taakgroep pastoraat.
Twee uitgangspunten staan daarin centraal:
1) niet langer het ambt (van ouderling) staat centraal, maar de mens, de persoon. Bij een persoon met zijn kwaliteiten zoek je een taak die bij hem/haar past.
2) pastoraat en het ambt van ouderling loskoppelen. Je hebt één of meerdere pastorale ouderlingen, maar je hebt ook ouderlingen die aan andere taak in de Gemeente hebben.
Het komt er concreet op neer dat gemeenteleden die bezoekje wensen over de beschikbare pastorale ouderlingen en pastorale medewerkers worden verdeeld. Maar van belang is tevens dat de bestaande pastorale relaties tussen een gemeentelid en een van de leden van de taakgroep pastoraat zoveel mogelijk in tact blijven. Als men huisbezoek gewend is, blijft men dit krijgen als men dit wenst, alleen zal men vaker ook zelf het initiatief moeten nemen om even contact te leggen.

Wat gebeurt er in de taakgroep?
– verdelen van de te bezoeken mensen
– uitwisseling bezoekervaringen
– terugkoppeling bezoekervaringen
– aansturing, scholing etc.
– mutatie- en jubileumlijsten.

Huisbezoek.
Voor huisbezoek kunt u contact leggen met een van de leden van de taakgroep pastoraat.
De predikant, kerkelijk werker, de pastorale ouderlingen en de pastorale medewerkers hebben allen dezelfde plicht tot geheimhouding. U kunt dus uw verhaal in vertrouwen bij hen kwijt.

De leden van de taakgroep pastoraat kunt u vinden bij contact gegevens

Contactpersonen en bezoekmedewerk(st)ers.
Naast de taakgroep pastoraat is er een netwerk van contactpersonen. Hierdoor wordt “pastoraat als opdracht voor de hele gemeente” meer recht gedaan. Deze contactpersonen hebben een klein aantal adressen, waarvoor zij het eerste contact vormen.
Dit kan b.v. inhouden:
– bezoek jubilea en verjaardagen;
– kerkbalans;
– rondbrengen kerkblad en andere kerkelijk post;
– eventueel bezoek aan nieuw-ingekomenen.
De contactpersoon kan ook door u worden benaderd om iets door te geven, bv. ziekte, opname ziekenhuis of verpleeghuis, enz.
Wie is voor u de contactpersoon? Door op de directe link te klikken komt de lijst met contactpersonen tevoorschijn en voor welke straat de contactpersoon het aanspreekpunt is.
Contactpersonen Pg te Kloetinge, klik hier voor de lijst Contactpersonen 2021

Kringen en cursussen.
Elk jaar in september verschijnt er in het kerkblad een katern met alle leerhuizen, kringen en gespreksavonden van het komende “winterseizoen”. Via een strookje kunt u zich voor één en ander opgeven.
Dit strookje kunt u inleveren in de kerk of bij één van de kerkenraadsleden.

Catechisatie.
De jongeren vanaf 10 jaar worden aan het begin van het seizoen apart uitgenodigd voor de “Basiscatechese”. In de regel worden er twee groepen gevormd, één groep van 10 jaar en één groep van 11 jaar
Ook is er ieder jaar de gelegenheid om mee te doen aan belijdeniscatechese, deze wordt gegeven vanaf januari tot mei, de belijdenis is meestal op Pinksteren.

Een bezoekmedewerker van onze Geerteskerk-Gemeente vertelt waarom en hoe hij deze opdracht probeert te vervullen met als ondertitel: Niet IK, niet JIJ, maar WIJ.
Jezus leerde ons dat de leden van Zijn gemeente – net als de delen van ons lichaam – één geheel vormen. Hij benadrukte dat door de toevoeging “als één lid lijdt, lijden alle leden mee”. Daaruit valt af te leiden dat we een zorgplicht voor elkaar hebben. Deze plicht begint met belangstelling te tonen voor elkaar. In concreto er voor elkaar zijn o.a. door elkaar te bezoeken. Dat wil niet zeggen dat we dominee, ouderling of diaken moeten “spelen”, maar gewoon als mens elkaar ontmoeten. Niet in de eerste plaats om allerlei diepzinnige geloofsvragen aan de orde te stellen, maar er te zijn. Daarmee help je niet alleen de ander, maar ook jezelf omdat wie echt medeleven toont het eigen leven verrijkt.
Eenzaamheid is een ernstige kwaal waar maar één behandeling voor is: namelijk mensen te ontmoeten. Zelf mag ik een aantal gemeenteleden bezoeken die door ziekte, handicap en/of ouderdom meer aan huis gebonden zijn of in een verpleeghuis of verzorgingshuis moeten verblijven. Telkens weer mag ik ervaren welk een verrijking dit geeft omdat deze medeleden meer door de taal van hun lichaam dan met hun mond laten blijken hoezeer bezoek hen goed doet.
Zijn voor dit werk speciale gaven of toerusting gewenst? Ja en Nee! Een ieder die is gedoopt is reeds toegerust. Het oude doopformulier zegt dat zo prachtig. Door de doop dragen we “Zijn merk en veldteken” Daar kunnen we veel mee doen. Bijvoorbeeld de opdracht die we vinden in Matth. 25: 42-45 eindigend met de woorden van Jezus vorm en inhoud geven: “Indien gij dit niet aan de minste mijner broeders hebt gedaan, hebt gij dit niet aan mij gedaan”.

Dit bericht is geplaatst in Organisatie. Bookmark de permalink.