Diaconie

Van de Diaconie

In 2020 waren we gestart met de kring: Reizen en opzoek naar inspiratie geleid door Rens Stobbelaar.

Reizen op zoek naar inspiratie….

Wie volgt…?

Helaas is het op dit moment onduidelijk wanneer we deze reis kunnen vervolgen. In elk geval willen we deze reis t.z.t. graag weer oppakken en starten we deze kring opnieuw. U hoort er weer meer over als het kan.

Veertigdagentijd

Op Aswoensdag is de Veertigdagentijd gestart. Met Magda Nagelkerk en Elly Vermeulen heb ik het plan opgepakt om in deze periode liturgische schikkingen te maken. Deze worden ons aangereikt door de PKN in het blad Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd en Pasen. Als u de diensten kunt volgen via het beeldscherm heeft u er al enkele gezien als deze Op Weg bij u in de bus valt. Er zal tijdens de dienst ook steeds een nadere uitleg bij gegeven. Het hoofdthema is De Zeven Werken van Barmhartigheid, Mattheüs 25: 35,36. Want ik had honger en jullie gaven me te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik was gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

Ook de collecte doelen zijn op zeven keer barmhartigheid afgestemd. Zo collecteerden we 21 februari voor kwetsbare mensen in Moldavië en 28 februari voor de Pioniersplekken in Nederland (zie vorige kerkblad.)

Ontvangen collecten en giften

In de periode 1 november 2020 t/m 15 februari 2021 is er bij de Diaconie voor in totaal €1015 aan giften binnen gekomen (waaronder een gift van € 250 en een gift van € 300). Via de app Appostel is er voor de Diaconie een bedrag van € 624,50 binnengekomen. Alle gevers hartelijk dank. De giften zijn toebedeeld aan het aangegeven doel. Bij de giften waarbij geen doel was aangegeven, is het bedrag verdeeld over de doelen in de afgelopen maanden. Samen met de bedragen van de collecten in de laatste maanden van 2020 kon de Diaconie de volgende bedragen overmaken:

8-nov    St. Nederland Sri Lanka  € 154,90
15-nov  Past. Diaconaal centrum De Herberg € 124,70
22-nov  Prot. Kerk Nederland € 136,75
29-nov  Voedselbank € 215
6-dec    Kerk in actie, Kinderen in de knel € 142,20
13-dec  The Mission to Seafarers € 101,10
20-dec  Prot. Kerk Nederland, missionair €21,15
24 en 25-dec      Kerk in Actie, vluchtelingkinderen Griekenland € 363,75
27-dec  St. Cornel Ngaleku € 334,75
3-jan     Leger des Heils € 97
10-jan   Speelgoedbank Zeeland € 98
17-jan   Clara Thuis € 98
24-jan   Prot. Kerk Nederland, Een kerk van betekenis € 96
31-jan   Wereldlepradag € 98
7-febr   Kerk in Actie, Bangladesh € 96
14-febr Kerk in Actie, Ethiopie € 98
Aan de Paasactie van het Leger des Heils draagt de Diaconie bij voor een bedrag van € 250

Hoewel er nu niet gewoon gecollecteerd wordt, ondersteunen we de verschillende collectedoelen wel. Als u dat ook wilt doen, kunt u zelf een gift overmaken voor het betreffende doel aan ons. Het rekeningnummer van de diaconie  NL38 INGB 0000 588 029 met vermelding waarvoor het is en mogelijk ook direct naar het doel waar de collecte voor bestemd is.

Aankomende collecten

21 februari: Start 40 dagentijd: Moldavië. Hulp aan kwetsbare mensen. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

28 februari: 40 dagentijd collecte: Voor iedereen een kerk. In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar opzoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniers plekken. (Onze eigen gemeente is tegenwoordig ook zo’n pioniersplek met de naam ‘Hart en Ziel’). Pioniersplekken staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want oude en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan.

7 maart: Libanon De vreemdelingen onderdak bieden in Libanon. Miljoenen Syriërs sloegen op de vlucht voor het aanhoudende geweld en werden gastvrij opgevangen in buurland Libanon. In dit kleine land is inmiddels één op de vier inwoners vluchteling. Dit zet de samenleving onder druk. Huur en voedselprijzen zijn gestegen en de werkeloosheid is verdubbeld. Kerk in Actie helpt zowel de vluchtelingen als de arme bevolking van Libanon.

14 maart: Ondersteuning diaconaat in arme regio’s Binnenlands diaconaat is ook nodig.  Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Oost-Groningen en Limburg is de nood hoog. Kerken doen wat ze kunnen en starten initiatieven als kledingbanken en kleding-inzameling acties. De kerken zijn zelf vaak  klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie ondersteunt hen, zodat zij mensen in armoede kunnen blijven helpen.

21 maart: Indonesië: Het is ongelijk verdeeld in de wereld. Op sommige plekken is obesitas een gevaar voor de volksgezondheid op andere plekken lijden mensen honger. Dat komt o.a. voor op Java, waar boeren en boerinnen soms niet of nauwelijks kunnen rondkomen van de schamele opbrengsten van hun land. Kerk in Actie helpt hen. Door anders te werken hebben ze genoeg te eten en houden ze zelfs nog geld over om te investeren in betere materialen of duurzame landbouw.

28 maart: PaasChallenge Ontdekken wat Pasen is: Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan meer dan duizend jongeren aan de slag als ze in groepen de Paas Challenge doen. Dit is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestante kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.

4 april: Zuid-Afrika, een toekomst voor kansarme kinderen (wereld diaconaat) Veel jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. Velen van hen maken hun school niet af en worden werkeloos. Wat is het dan mooi als er mensen zijn die zeggen: Ik ben er voor jou. Kerk in Actie steunt een organisatie die kansarme kinderen helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Zo maken ze kans op een beter leven.

11 april Clarahofje Het warme en gastvrije hospice in Goes. Hier kunnen ernstig zieke mensen rustig en vredig hun laatste levensdagen ingaan. Ook is er de mogelijkheid om tijdelijk te worden opgenomen, bijvoorbeeld wanneer thuis in eigen huis de zorg niet of onvoldoende beschikbaar is. Het Clara hofje is een algemene instelling en staat open voor mensen van alle leeftijden, achtergronden en levensovertuigingen.

Tot slot

Uit de 40dagentijd kalender van 2014 uitgegeven door de Protestantse kerk dit gebed:

Onze Vader die in de hemelen zijt,
die ons ons brood geeft vandaag,
keer onze gezichten en onze harten
naar allen die in de wereld
geen brood hebben,
noch gerechtigheid, noch hoop.
Vergeef ons onze schulden
en in het bijzonder ons onverzadigbaar verlangen
om niet  te ontberen, terwijl anderen alles ontberen.
Help ons om in eenvoud te leven
om schijnbehoeften te overwinnen
even als onze overdreven uitgaven,
zodat we meer kunnen delen
en meer kunnen liefhebben.
Dat wij mensen zijn die samenwerken,
verwanten in uw Geest,
opdat uw koninkrijk kome,
op aarde zoals in de hemel,
opdat uw wil gedaan worde in de wereld.
Amen

Coby Frens

Hulp/informatie

Indien nodig kunt u ons bellen of mailen
Coby Frens 0113- 348978/06 17882240
cobyfrens@gmail.com

Joop Liplijn: 084-8843877
diaconie@liplijnnet.nl

Elly Vermeulen: 06 13718475
elly.vermeulen@live.nl

Voor hulp en of vragen bij de kerkomroep:
martinbijkerk@gmail.com

Voor een gift aan de diaconie kunt u onderstaand
rekening nummer gebruiken:
NL38 INGB 0000 588 029 t.n.v. Protestantse
gemeente Kloetinge

 

Collecten

 

Mededelingen
U kunt uw oude postzegels, kaarten en mobieltjes inleveren onder de toren t.b.v. Kerk en Actie.

Wist u dat?

Dat u de kerkdienst live en op een later tijdstip mee kunt luisteren.

Hoe.? Via www.kerkomroep.nl
Heeft u vragen hoe het werkt kunt u contact opnemen met M. Bijkerk. tel.nr. (0113)- 271 860.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,

Oikocredit investeren in mensen.

Oikocredit is in 1975 gestart vanuit de Wereldraad van Kerken en is opgericht op armoedebestrijding en iet op het maximaliseren van winst. Oikocredit verstrekt microkredieten, kleine leningen van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Ze maken het voor de arme ondernemende mensen mogelijk een klein bedrijf te starten of uit te breiden en op die manier een beter bestaan op te bouwen. Via het lenen van geld en terugbetalen ontstaat er een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid en niet op afhankelijkheid door alleen maar je hand op te houden. Onlangs heeft de Diaconie van Kloetinge besloten deel te nemen in Oikocredit. Over het beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000,00 ontvangen we een jaarlijkse vergoeding van normaliter 2 %. Het ingelegde bedrag is geen schenking maar een lening. Ook particulieren kunnen vanaf minimaal € 200,00 deelnemen in Oikocredit. De diaconie beveelt dit van harte aan en zal komend najaar en volgend jaar samen met de heer Kingma van de provinciale werkgroep van Oikocredit extra aandacht besteden aan de landelijke actie “Geloven in het kleine“.

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.