Diaconie

Van de Diaconie

De schoolvakantie is bijna voorbij als u deze Op Weg ontvangt. De meeste scholen zullen  weer van start gaan met waarschijnlijk de nodige regels. En hopelijk kunnen we de zondagse diensten in elk geval zo houden als ze nu zijn. Met de voorgeschreven afstand en zonder samenzang. Helaas betekent het voor een aantal mensen dat ze hier niet aan deel kunnen nemen. Hopelijk lukt het u toch via de telefoon of bezoekjes op gepaste afstand contact te houden met elkaar en om te zien naar onze naasten.

Gebed van de vijf vingers.

[Duim] Wij bidden U, God voor hen die wij liefhebben,
die het dichtst bij ons staan.
[Wijsvinger] Voor hen die onderwijs geven en werken in de zorg,
[Middelvinger] Voor de leiders, regeringen en gezagsdragers in ons eigen land
en in de wereld om ons heen.
[Ringvinger] Voor de zwakken, de zieken en mensen die lijden onder onrecht en tegenslag.
Leer ons oog te hebben voor mensen in nood.
Help ons te delen zodat niemand te kort komt.
[Pink] Tot slot bidden wij U voor onszelf. Help ons onszelf niet te onderschatten, maar ook niet te overvragen.
Amen

 

Collecten
De collecte voor ‘Corona: een ramp van ongekende omvang’ heeft tot nu toe
€613,00 opgebracht.    

Hoewel er nu niet gewoon gecollecteerd wordt, ondersteunen we de verschillende collectedoelen wel. Als u dat ook wilt doen, kunt u zelf een gift overmaken voor het betreffende doel aan ons. Het rekeningnummer van de diaconie  NL38 INGB 0000 588 029 met vermelding waarvoor het is en mogelijk ook direct naar het doel waar de collecte voor bestemd is. Het totaal van 15 maart t/m 8 april is € 470 plus € 100 voor noodhulp voor de gevolgen van de coronacrisis. Dit laatste bedrag bestemmen we voor de komende collecte; zie hieronder.

Aankomende collecten

 

30 augustus: Napels – Imparare Giogando, Ook in Italië heeft het corona virus toegeslagen. Misschien is de zorg voor de kinderen in Portici bij Napels in Zuid-Italië nu nog wel harder nodig. Hier worden kinderen na schooltijd opgevangen waarvoor geen goede naschoolse opvang is. Ze krijgen hulp bij hun huiswerk, er wordt geknutseld, soms wordt er kookles gegeven en ze krijgen een warme maaltijd. Ze spelen samen onder begeleiding van vormingswerkers en vrijwilligers. Dit alles gebeurt vanuit een protestants-christelijke achtergrond met als leidraad deze regel: Ieder die dit kind ontvangt in Mijn naam ontvangt Mij.

6 september: Collecte Kerk In Actie Ghana – Een sterke kerk op een kwetsbare plek.

Hoewel Ghana een overwegend christelijk land is, vormen christenen in het hoge noorden een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk In Aktie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Ook organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Dat kan betekenen kans op werk en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.

13 september: Pauluskerk Rotterdam, In het vorige nummer schreef ik hier een stukje over.

Er worden hier veel mensen opgevangen en met onze steun kunnen wij daar een steentje aan bijdragen. Van harte aanbevolen.

20 september: Collecte Kerk in Actie Wereldwijd – Versterk de Kerk. Iedere kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop, gezicht van Christus, zoals in de bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s.

27 september: Wereldwijd verlangen naar vrede. Collecte vredeswerk

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

Hulp/informatie
Indien nodig kunt u ons bellen of mailen:
Coby Frens: 0113-348978/06-17882240
cobyfrens@gmail.com

Joop Liplijn:
Tel: 06-128.66.283
E-mail: diaconie@liplijnnet.nl
Fax: +31-(0)84-884.38.77

voor  hulp en/of vragen bij de kerkomroep:
martinbijkerk@gmail.com

Collecten

 

Mededelingen
U kunt uw oude postzegels, kaarten en mobieltjes inleveren onder de toren t.b.v. Kerk en Actie.

Wist u dat?

Dat u de kerkdienst live en op een later tijdstip mee kunt luisteren.

Hoe.? Via www.kerkomroep.nl
Heeft u vragen hoe het werkt kunt u contact opnemen met M. Bijkerk. tel.nr. (0113)- 271 860.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,

Oikocredit investeren in mensen.

Oikocredit is in 1975 gestart vanuit de Wereldraad van Kerken en is opgericht op armoedebestrijding en iet op het maximaliseren van winst. Oikocredit verstrekt microkredieten, kleine leningen van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Ze maken het voor de arme ondernemende mensen mogelijk een klein bedrijf te starten of uit te breiden en op die manier een beter bestaan op te bouwen. Via het lenen van geld en terugbetalen ontstaat er een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid en niet op afhankelijkheid door alleen maar je hand op te houden. Onlangs heeft de Diaconie van Kloetinge besloten deel te nemen in Oikocredit. Over het beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000,00 ontvangen we een jaarlijkse vergoeding van normaliter 2 %. Het ingelegde bedrag is geen schenking maar een lening. Ook particulieren kunnen vanaf minimaal € 200,00 deelnemen in Oikocredit. De diaconie beveelt dit van harte aan en zal komend najaar en volgend jaar samen met de heer Kingma van de provinciale werkgroep van Oikocredit extra aandacht besteden aan de landelijke actie “Geloven in het kleine“.

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Uncategorized. Bookmark de permalink.