Predikant

Nieuws van de predikant.

Van de predikant.

De afgelopen weken hebben we mooie, bijzondere diensten gehad in de Geerteskerk. Op 15 november het afscheid van Ad Beaufort als ouderling en de bevestiging van Elly Vermeulen als nieuwe diaken. Op 22 november stonden we stil bij de mensen die het afgelopen jaar overleden zijn in onze gemeente. De meesten bereikten een hoge leeftijd. Het was een indrukwekkende dienst, waarin ook enkele leden van de cantorij meerstemmig zongen. De lichtjes voor de overledenen brandden gedurende de hele dienst, en tijdens de dienst werden hun namen genoemd tijdens pianospel en plaatste Jannie de Witte een roos voor hen in een grote vaas geplaatst. Ze zijn niet meer bij ons, maar wij mogen ze geborgen weten in Gods liefde en barmhartigheid.

En zo vind ik – meebewegend met het kerkelijk jaar- mijn weg in Kloetinge. Inmiddels heb ik al veel mensen gesproken en leren kennen en ik kijk uit naar de tijd, dat er weer meer mogelijk is. Dat we niet meer op gepaste afstand elkaar ontmoeten, en we weer “gewoon” handen kunnen schudden, en gespreksgroepen weer bij elkaar kunnen komen. Tot die tijd is het gewoon doen wat er gedaan moet en kan worden en de diensten houden, kijken naar wat wél mogelijk is.

In de adventstijd leven we toe naar kerst. Wanneer het buiten steeds donkerder wordt, wordt er in de kerk iedere week een extra kaars aan gestoken. Intrigerend vind ik ieder jaar weer dat spel van licht en donker.  Buiten zijn de dagen kort en duurt het donker lang. Des te groter is het contrast met het licht en de warmte binnen. Licht, dat een zichtbaar teken is van Hem, die het licht in onze wereld bracht. En terwijl we met spanning afwachten of er in rond de kerstdagen meer mogelijk zal zijn om samen te komen én samen te vieren, gaan de voorbereidingen voor de kerstvieringen door. Corona of niet, we zoeken we naar wat wel mogelijk is. Op kerstavond zal de viering om 22.00 uur beginnen. Helaas zal Excelsior geen medewerking kunnen verlenen. We zullen luisteren naar bekende kerstliederen en zullen traditiegetrouw luisteren naar het kerstevangelie uit Lucas. Thema van de viering is: Licht in onze ogen.

Op kerstmorgen zal er voor de kinderen een kerstverhaal worden gelezen in de dienst. Een deel van de cantorij zal onder leiding van Corrie Smits-Harinck zingen. Het belooft een feestelijke dienst te worden, met de mogelijkheden die er op dit moment zijn. Een dienst, die evenals de kerstavonddienst, ook online mee te beleven is. Voor beide kerkdiensten dient u zich vooraf op te geven bij de scriba, dhr. S. Postma: scriba.pkn.kloetinge@gmail.com of: 0113-880048.

Adventsproject kinderen

De kindernevendienst is weer begonnen! In de adventstijd verzamelen kinderen en leiding “goed nieuws” uit hun omgeving. Het goede nieuws zal vlak voor kerst uitgebracht worden in een speciale editie van de goednieuwsbode. In de weken van advent verschijnt er iedere week al een editie van de adventsbode over het kerstfeest dat in zicht is. Op de beamer zal er elke week al iets zichtbaar zijn.

Nieuwjaarsdienst

Door de maatregelen rond Corona kan ook het nieuwjaarswensen op 3 januari na de dienst niet doorgaan. Het leek ons een leuk idee om een alternatieve vorm te zoeken. Als u in de gelegenheid bent om samen met een gemeentelid na de dienst samen koffie te drinken, kunt u vooraf uw naam op een papiertje schrijven met adres. Dit kunt u in de hal op een schaal deponeren. Na de dienst kan ieder weer een briefje pakken en met desbetreffende persoon afspreken, bij de één of de ander thuis. Luistert u thuis mee, dan kunt u zich vooraf aanmelden voor een koffie-afspraak bij Ronald Koole.  (email: R.Koole@live.com of: 06-46767386)

 

Doopdienst

In het nieuwe jaar, op zondag 24 januari zal in de zondagmorgendienst het zoontje van Ellen Lokerse, Noah, het teken van de doop ontvangen. In het teken van de doop wordt zichtbaar dat God met ons een verbond wil aangaan, “ja” zegt tegen ons leven, hoe klein we soms ook nog zijn. We hopen dat er in januari weer wat meer mogelijk is, en het een feestelijke doopdienst zal worden. Maar van de andere kant worden afspraken in deze coronatijd altijd met een slag om de arm gemaakt, voor het geval er door oplopende besmettingscijfers weer minder mogelijk is. Maar daar ga ik even niet van uit.

Start Bijbelkring

Van verschillende kanten is de vraag gekomen om-voorzichtig, op gepaste afstand- weer te beginnen met de Bijbelkring. Op woensdag 20 januari om 10 uur wil ik hier mee beginnen, in het gebouw Het Geerteshis. We lezen en bestuderen samen de Bijbelgedeelten van de daaropvolgende zondag (Marcus 1: 14-20 en 1 Samuel 3: 1-10). Wie belangstelling heeft, kan zich bij mij opgeven( j.herweijer@xs4all.nl of: 06-47410756).  De andere geplande data zijn: 17 februari, 17 maart en 17 april.

Pioniersplek “Hart &Ziel”.

In de dienst van 29 november is de pioniersplek officieel van start gegaan. Op vrijdag en zaterdag was er de actie voor de voedselbank, bij bakker Boer en ’s middags in de kerk. In de dienst zelf kregen de pioniers de zegen mee van de pioniersbegeleider Otto Grevink. En nu aan de slag. De komende maand zal er in het weekend van 24/25 januari een meditatieve wandeling georganiseerd worden. Ook zullen de avonden “Op reis met Rens Stobbelaar” weer coronaproof van start gaan. Meer hierover kunt u lezen op de website of in de nieuwsbrief. U kunt zich opgeven voor de nieuwsbrief van ‘Hart &Ziel” om op de hoogte te blijven van komende activiteiten bij Janneke Herweijer: j.herweijer@xs4all.nl of: 06-47410756.

Een gezegend kerstfeest!

Met hartelijke groet,

Ds. Janneke Herweijer

 

 

 

Nieuws van de predikant met een bijzondere opdracht.
Predikant met een opdracht.

Gezonden door de Heer:
mijn handen zijn bereid
om hier op deze plaats
te bouwen aan zijn rijk

Dit prachtig lied uit Iona werd gezongen toen ik in 2013 verbonden werd als gemeentepredikant aan de Protestantse gemeente te Kloetinge. 10 november j.l. klonken deze woorden weer bij de feestelijke bevestiging van Joop Liplijn als diaken, Ab Lokerse en Willem Jan Duininck als ouderling kerkrentmeester, en ondergetekende als predikant met een bijzondere opdracht. Het voelde goed om zo naast Joop, Ab en Willem Jan te staan. “Het werk gaat door”, flitste door mij heen. Niet dat ik daaraan twijfelde, de week ervoor was net de pioniersplek “Hart & Ziel” gepresenteerd. Een project waar ik u als gemeente van harte mee feliciteer. Want wat is het fijn dat naast het doorgaan met bestaande gewoonten – kerkdiensten op zondag, leer- en ontmoetingsactiviteiten door de week, pastoraat en diaconaat – gezocht wordt naar nieuwe vormen van kerk-zijn in deze tijd. Zo verheug ik me op het project rond Hooglied dat gepland staat voor het voorjaar. Het is fijn om zo samen gemeente te mogen zijn, gericht op mensen ook buiten onze eigen kring. Het was mijn wens om in het werk dat ik nu doe als geestelijke in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, verbonden te blijven met de gemeente rond de Geerteskerk. Zoals gezegd bij mijn afscheid in maart, en 10 november opnieuw, het is de kerkelijke basis niet alleen voor mijzelf, maar voor ons gezin. Zo maakt Horizio vol enthousiasme deel uit van de Geertes Jeugd Club. Wij vinden het fijn om lid te zijn van uw en onze gemeente. Is dat dan niet genoeg? Waarom hoort daar in mijn geval ook het predikant schap met een bijzondere opdracht bij? Het Adrz betaalt mijn salaris, wat is dan de opdracht van ons als gemeente? Dat heeft te maken met het “gezonden door de Heer” zijn. En met het thema dar Rein Brand zo mooi in zijn preek naar voren bracht, gebaseerd op de evangelielezing uit Lucas 18: 1-8, over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Het zijn onze handen die het werk doen in deze wereld, maar het is de verbondenheid en het vertrouwen in de Onzienlijke, de Liefdevolle, die daar de kracht toe geeft. Het is als predikant met een opdracht verbonden zijn aan een concrete geloofsgemeenschap, geeft daar een bijzondere lading aan. Want bidden, werken, bouwen aan Gods rijk, je hoeft het niet alleen te doen. Ik doe het niet alleen. Ik doe het in verbondenheid met u. Ook daarin gaat het werk vanuit onze (en andere) gemeente(n) door. We doen het in verbondenheid met de Heer. Draagt u mij – en vooral de zieken en degenen die zich voor hen inzetten in het Adrz – in uw gebeden? Ik voel me een gezegend mens dit werk te mogen doen, in verbondenheid met een biddende en werkende gemeenschap, onze mooie gemeente rond de Geerteskerk.

Jacoline de Koe

Dank

Met een warm gevoel kijk ik terug op de afscheidsdienst 24 maart jl. Onze eigen Geertescantorij onder leiding van Corrie Smits-Harinck en Mariette Everse-van der Hart zorgden voor de muzikale begeleiding. Ook de kindernevendienst liet zich niet onbetuigd en zongen een prachtig lied. Met de kinderen werd er een mooi lichtsnoer van huisjes gemaakt. Hartelijke woorden waren er van de voorzitter van de kerkenraad Jaap Hulstein en ik kreeg een schitterend cadeau van u allemaal. Twee mooie boeken en maar liefst 450 euro aan bonnen om er eens lekker op uit te gaan. Met veel plezier heb ik in uw midden gewerkt. En het is fijn om samen met mijn gezin deel uit te blijven maken van de gemeente rond de Geerteskerk. Heel fijn vind ik het om de kerkelijke zending voor het werk in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, ook vanuit de Kloetingse gemeente te ontvangen. Zo nu dan hoop ik er iets van delen tijdens bijvoorbeeld een gastbeurt op de zondagmorgen.

In verbondenheid, Jacoline de Koe

Dit bericht is geplaatst in Berichten. Bookmark de permalink.