De Protestantse gemeente te Kloetinge, wat is dat voor gemeente?
In het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Kloetinge staat: Als Geerteskerk willen we gemeente zijn door samen te komen en samen te leven als het Lichaam van Christus, onze Heer. Daarin in antwoord aan de oproep van onze Heer, Jezus Christus, een gemeente voor Kloetinge en omstreken te vormen die als open en gastvrij, vitaal en aantrekkelijk en gastvrij naar ‘buiten’ gericht bekend staat. Wij willen daarbij een gemeente zijn waarin alle gemeenteleden, jong en oud, voluit kunnen participeren. Wij willen een missionaire en diaconale kerk zijn, met woord en daad getuigend van het evangelie, de samenleving en elkaar dienend, barmhartig en concreet opkomend voor gerechtigheid.
De leden van onze gemeente wonen voor het grootste deel in het dorp Kloetinge, de nieuwbouwwijken het Oostmolenpark, de Riethoek en de Mannee. Ook een aantal straten ten zuiden van het spoor behoort bij de kerkelijke gemeente Kloetinge. Daarnaast leeft een aantal leden uit naburige gemeenten mee met Kloetinge.

kerk01-1-225x300De Geerteskerk torent hoog boven Kloetinge uit en is het centrum van het gemeenteleven. Niet alleen voor de zondagse eredienst, maar ook door de week wordt de kerk gebruikt voor rouw- en trouwdiensten, concerten en andere activiteiten.
Wat de liturgie betreft is de gemeente rond de Geerteskerk een flexibele gemeente. De liturgie biedt voldoende ruimte voor variatie. Uitgangspunten zijn het Dienstboek ’98 en het  Liedboek voor de Kerken, maar er wordt ook vaak uit andere bundels gezongen. Er is een cantorij, er zijn jeugddiensten waarin ruimte is voor andere vormen en muziek en er zijn Taizé-vieringen.
Aan het pastoraat als ‘omzien naar elkaar in de gemeente’ wordt inhoud gegeven door de predikant, de ouderen pastor en de ouderlingen met daaromheen een groep bezoekmedewerkers, veel omzien naar elkaar gebeurt gelukkig gewoon spontaan. En de beste manier om er als ‘nieuweling’ gauw tussen te komen is meedoen, aan diensten, activiteiten of het koffiedrinken na de dienst op de eerste zondag van de maand.
Doelstelling van de diaconie is het verlenen van steun aan mensen en organisaties die een bijdrage leveren aan een menselijke en rechtvaardige samenleving. Verder richt de diaconie zich op dienstverlening aan de gemeente en samenleving van Kloetinge en Goes. Ook het betrekken van gemeenteleden bij diaconale projecten, door het geven van goede voorlichting, hoort tot de taken van de diaconie.
De opdracht van de ouderling-kerkrentmeesters kan als volgt worden omschreven: het zorgdragen voor alle materiële zaken van de gemeente rond de Geerteskerk zodat het door de kerkenraad vastgestelde (pastoraal) beleid kan worden verwezenlijkt.
Wat is de kracht van de gemeente? In de kerkenraad heeft men geprobeerd dat op een rijtje te zetten. Genoemd werden o.a.: de overzichtelijke structuur, de sfeervolle kerk en goed bezochte kerkdiensten, de open gesprekken in het kringwerk, de aandacht voor kinderen en jongeren, de variatie in kerkdiensten en de actuele preken, de ruimte voor nieuwe ideeën en inbreng van gemeenteleden, de betrokkenheid bij diaconale projecten.


De gemeente is het fundament van de organisatie. Alles moet gericht zijn op het goed functioneren van de gemeente. Bij alle ingrijpende beleidsbeslissingen moet de gemeente worden gehoord door de kerkenraad. De kerkenraad moet de gemeente zoveel als mogelijk inspraak geven. Dit kan o.a. tijdens gemeentevergaderingen, door gesprekken met ambtsdragers en schriftelijk ingediende stukken.
De gemeente komt zondags bijeen in de Geerteskerk te Kloetinge. Activiteiten in de week vinden plaats in deze kerk of in het Geerteshuis.
In de gemeente wordt gewerkt met een structuur van verschillende ambtsgroepen, commissies en werkgroepen.
Organisatie
Bestuurlijk en beleidsmatig
Het moderamen bestaat uit de voorzitter, de predikant, de scriba, een vertegenwoordiger van de diaconie en een vertegenwoordiger van de kerkrentmeesters. Het moderamen fungeert als het dagelijkse bestuur van de kerk en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor.
De Eredienst.
nieuwsbrief01-200x300Elke zondag wordt er een eredienst gehouden, aanvang:  10 uur. Bij de ingang van de kerk staat een lid van de commissie van welkom om u welkom te heten en u wegwijs te maken in de kerk. In de regel wordt er een nieuwsbrief met de liturgie en actuele gemeente-informatie uitgereikt. Zes keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Iedereen in de kerk is welkom om dit mee te vieren. Dit geldt ook voor de kinderen. Iedere eerste zondag van de maand drinken we koffie of thee na afloop van de dienst in het Noorderkoor. Hierbij bent u in de gelegenheid om kennis te maken met andere leden van de gemeente, waaronder de ambtsdragers.

Opname kerkdienst en www.kerkomroep.nl.
Van elke kerkdienst wordt een opname gemaakt ten behoeve van gemeenteleden, die korte of langere tijd de kerkdiensten niet kunnen bijwonen. Deze opname is direct (live) of op een later tijdstip te beluisteren via  
www.kerkomroep.nl.

Lectoren.
bijbel01-206x300Van huis uit is de bijbel een gesproken tekst, die hoorders zoekt. Sinds 2001 nemen lectoren weer deel in de kerkdienst. Gemeenteleden die graag voorlezen, geven hun stem aan het Bijbelgedeelte dat de predikanten voor de eredienst hebben uitgekozen. De Nieuwe Bijbel Vertaling mag sinds april 2010 gebruikt worden naast de NBG.
 
 
 
Preekvoorziening.
Binnen onze gemeente wordt gezocht en contact gelegd met gastpredikanten, om de vacante zondagen in de preekrooster op te vullen, door: mevr. R. Naafs-Elgersma.

Verjaardag fonds Met het vertrek van Annelies Almekinders heeft Gerda Postma deze taak overgenomen voor het coördineren van het verjaardag fonds, maar wat doet het verjaardag fonds met het geld. De opbrengst van de verjaardag fonds wordt besteed aan de inventaris van de kerk, zo is er o.a. een koffiezetapparaat in de keuken gekocht, zijn de stoelen voor in de kerk opnieuw bekleed, met name de stoel bij de altaartafel die voorzien is van het wapen van Kloetinge, tafels en stoelen in de consistorie en zijn er sta tafels aangeschaft. Dit alles de afgelopen jaren. Dit jaar zijn we aan het sparen voor een kastenwand in de consistorie, we hopen dat er voldoende geld hiervoor binnenkomt dit jaar, zodat dit gerealiseerd kan worden. Een nieuw project die er aankomt zijn de gordijnen die achter in de kerk hangen deze zijn aan vervanging toe. Dus we hebben nog genoeg ideeën om het geld goed te besteden. Ook zoeken wij met spoed mensen die het komend jaar een straat willen bijhouden voor het verjaardag fonds, nog te veel straten zijn er waar nog niemand voor is. Helpt u mee?? Voor informatie kun u contact met mij opnemen. Tel. 880048
 
Geertescantorij
Wij zoeken, wegens vertrek door verhuizing, versterking en verjonging bij de alten en bassen versterking. De repetities zijn op maandagavond in de Geerteskerk en we zingen per jaar gemiddeld in 13 diensten. Kunt u zingen en doet u het graag , dan bent u van harte welkom. Kom eens langs bij de repetities !

De Cantorij
Cantorij = muziek
cantorij-300x238Sinds 1997 zingen we in de erediensten in de Geerteskerk: van hoogtijdagen, Avondmaalsvieringen, vespers tot het voorzingen van nieuwe liederen. We zijn zo’n 25 vrouw/man sterk en repeteren op maandagavond, van 19.45 uur tot 21.45 uur, o.l.v. Corrie Smits in het koor van de kerk.
 
Een  mooi cadeau….
mescant02Voor een verjaardag, een goede vriend(in)….of voor Uzelf: de CD van de Geertescantorij “Ere wie ere toekomt”. Met orgelsoli op het orgel van de Geerteskerk door Marcel van Westen, gemeente- en  cantorijzang. Heeft U hem nog niet??  Voor 10 euro te koop tel.:250646. De opbrengst komt volledig ten goede van het Restauratiefonds.
Voor alle info: Mevr. J.M. de Witte-Simonse, Klaasputhoek 10, 4481 CG Kloetinge, tel.: 0113 220679 of 06 13201686.
Dirigente: Mevr Smits, Bosruiterhof 6, 4451 DC Heinkenszand, tel.: 0113 563796. e-mail: tismits@kpnplanet.nl.
mescant01-225x300
 
 
 
kerkrentmeesters01-214x300De opdracht van de kerkrentmeesters (vroegere kerkvoogden) kan als volgt worden omschreven: het zorgdragen voor alle materiële zaken van de gemeente rond de Geerteskerk zodat het door de kerkenraad vastgestelde (pastoraal) beleid kan worden verwezenlijkt.
De taken van de kerkrentmeesters kunnen als volgt worden onderverdeeld: - geldwerving - financieel beheer - beheer van onroerende zaken - beheer van roerende zaken - personele zaken - leden- en financiële administratie
Alle adressen kunt u vinden op onze
adressenlijst.
Nog enkele gegevens:
Postadres: College van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Kloetinge, Postbus 2066, 4460 MB Goes.
Collectebonnen kunt u bestellen door € 25,00 of een veelvoud daarvan te storten op IBAN nr.: NL35 RABO 0373 7237 41. t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Kloetinge met vermelding “collectebonnen” of op IBAN nr.: NL60 RABO 0320 5055 02 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Kloetinge met vermelding “collectebonnen”. De bonboekjes worden dan na ongeveer 3 weken bij u thuisbezorgd. Ook giften kunnen op de eerder genoemde bankrekeningnummers worden gestort.
Het algemene rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters: NL35RABO0373723741
Webshop voor PKN Kloetinge De basisinrichting van de webshop voor de PKN Kloetinge is klaar. U kunt deze bekijken op, klik hier voor een directe link.
In 1997 stelden de Synodes van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk de Nederlanden in de ontwerpkerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland vast dat: De kerk in haar diaconale arbeid in Nederland en in de wereld gehoor geeft aan de roeping om zich in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in te zetten voor wie lijden door armoede, onrecht, achterstelling en ziekte en hen bij te staan in het zoeken naar vertroosting en gerechtigheid.De diakenen proberen deze missie vorm en inhoud te geven in de eredienst, de gemeente, de samenleving en het werelddiakonaat. Steeds staat daarbij de dienstverlening aan mensen en groepen van mensen voorop.De diakenen kunnen niet zonder de gemeenteleden die ook medeverantwoordelijk zijn voor het “gemeente zijn” in Kloetinge. Graag luisteren wij naar problemen en suggesties die vanuit de gemeente worden aangedragen. Zo leren wij uitdelen van wat de Heer ons geeft en met elkaar delen.

Diakenen:
Voorzitter: Mevr. N.J. Vermeulen, tel.: 06-13718475, E-mail: diaconie@pknkloetinge.nl

Secretariaat: Dhr. Harmen Schot, E-mail: diaconie@pknkloetinge.nl


Penningmeester en financieel administrateur (Geen Diakenen) Dhr. P.M. Smallegange, penningmeester en financieel administrateur, tel: 0113-228845 Declaraties kunnen ook worden gedaan door een scan of foto van de nota te sturen naar  smalsmit@hotmail.com

Hulpdiakenen Dhr. Minnaard Mw. C. Frens Mw. R. Naafs

Collectanten diaconie Mevr. W.J.A. Fondse Mevr. R. Vlaming Mevr. J. Kole Mevr.  M. BuijsRogge Mevr. E. Courtin
Berichten uit Emergis.
Twee kerken in Kloetinge?
Iedere zondagmorgen trekken  inwoners van Kloetinge naar hun kerk  midden in het dorp Kloetinge.
emergis01Iedere zondagavond bezoeken cliënten en bezoekers van Emergis het stiltecentrum voor hun dienst.
Twee kerken in één dorp en ze horen bij elkaar!
Dhr. Eversdijk is werkzaam als ambtsdragers vanuit de Protestantse gemeente te Kloetinge voor Emergis. Hij geeft daar invulling aan door als ouderling aanwezig te zijn in de vieringen op zondagavond.
Het zou leuk zijn als de Kerken en de mensen die daarbij horen en de cliënten van Emergis elkaar beter leren kennen. Dat kan bv. door bij elkaar op bezoek te gaan. We kunnen ook denken aan een groepsactiviteit waar we samen plezier aan beleven. De Dienst Geestelijke Verzorging van Emergis en de kerkenraad van de Gemeente rond de Geerteskerk ondersteunen het initiatief. Lijkt het u leuk om eens deel te nemen aan een activiteit, neemt u dan contact op met de Dienst Geestelijke Verzorging van Emergis. Dit kan via Dhr. Eversdijk of via Ds. H. van Eerden. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Pastoraal werk in Emergis. Regelmatige bezoeken van mensen, die er lang verblijven. Dikwijls gaat het om mensen, die weinig contacten meer hebben buiten het ziekenhuis en voor hen is bezoek “van buiten” dan ook bijzonder.  Met name bij dit bezoekwerk moet langzaam een vertrouwensbasis worden opgebouwd. Dat kan ook leiden tot individuele gesprekken op de eigen kamer van de patiënt of tot een gesprek in het restaurant. Een wandeling kan welkom zijn of een lange wandeling met een rolstoelgebruiker.
Is het moeilijk werk? Ja, soms wel. Toch ook heel mooi: je krijgt veel warmte terug en het geeft daardoor veel voldoening.
emergis02Elke zondagavond om 19.00 uur is er een kerkdienst in het Stiltecentrum van Emergis. Een gewone dienst, niet zomaar een bijeenkomst, maar een echte kerkdienst onder protestantse of katholieke leiding van een dominee of een pastor, oecumenisch van karakter, in aanwezigheid van een ouderling of een kerkelijk werker. Echter ook een bijzondere dienst vanwege het open en warme karakter. Er is volop hoor en wederhoor in de diensten; er is volop gelegeheid voor opmerkingen en vragen, dikwijls al tijdens de overdenking, maar in elk geval er na. Altijd worden door de bezoekers gebedsintenties uitgesproken. Er is dus steeds veel interactie tussen de voorganger en de bezoekers en zeker de eigen pastores gaan hier op een uitstekende wijze mee om. Bijzondere diensten dus. Wat een openheid bij de bezoekers! Wat blijkt daar dikwijls een intense geloofsbeleving uit. Vragen en opmerkingen die er geweldig toe doen. Om jaloers op te zijn. Het bezoekersaantal is vaak niet bijster groot; een 25-tal betekent een goede opkomst. Meestal is er ook wel een groot of klein koor uit de omgeving aanwezig, dat dan het fraaie Stiltecentrum verder vult. De bezoekers komen uit allerlei afdelingen van Emergis. Iedere ouderling of kerkelijke medewerker zorgt dat het Stiltecentrum is "aangekleed" met attributen voor de dienst: kanselkleden, kaarsen, liedboeken e.d. Een organist zorgt voor de begeleiding van de zang op het kistorgel. Een kerkelijk medewerkster is aanwezig om mensen op te halen op sommige afdelingen. Op deze wijze zijn alle voorwaarden aanwezig om fijne diensten te kunnen houden. En fijne diensten zijn het! Ook u, beste lezer, bent van harte welkom. Komt u ook eens een keer meedoen!
Kerk Open
Ingaande juni 2020 gaan we op woensdagmiddag en zaterdagmiddag open tussen 13:30 en 16:00 uur voor gebed, bezinning en gesprek. Mensen kunnen een kaarsje branden en er is koffie of thee.
Er zijn gidsen om toelichting over de kerk en het gebruik van de kerk te geven
Kloetinge: van parochie tot gemeente rond de Geerteskerk
tentoonstelling-026-300x225In verband met de herdenking “500 jaar Protestant” was er in de Kloetingse Geerteskerk een expositie over “voor en na de Reformatie”. De zogenaamde beeldenstorm is blijkbaar” zachtaardig” omgegaan met het kerkgebouw. Opmerkelijk zijn er nog een aantal sporen van de Rooms Katholieke eredienst te vinden zoals gewijde altaarstenen, apostelbeelden, een sacrament nis, misbel en een wijwaterbakje bij de ingang.  Boven het voormalige altaar in het koor is in de nok van het dak een unieke afbeelding te zien van het Lam Gods. lam-Gods-4-300x227
De laatste pastoor stond rond 1580 in zijn parochie; na de komst van de watergeuzen en ontzetting van Goes kwam de eerste predikant Damman in 1584. In die periode kwam de nadruk te liggen op de eenvoudige eredienst waarin alleen het Woord centraal stond. statenbijbelZo zijn er oude bijbels te zien, zoals die eeuwen daarna in Kloetinge gebruikt zijn. Van Latijnse koorzang naar begeleiding van de gemeente door een voorzanger en later het orgel. Muziek waarbij J.S. Bach een belangrijke rol heeft gespeeld.  Door de eeuwen heen ontstonden tientallen liedbundels in de gewone taal.  Van dit alles geeft deze expositie een mooi inzicht.
KERKENPAD KERK OPEN: De Geerteskerk is onderdeel van een KERKENPAD ROUTE, die 12 jaar geleden is opgezet en waaraan nu 10 kerken in Zuid-Beveland meedoen. Er liggen foldertjes met de route op de leestafel onder de toren in de kerk. De folder van 2019 is ook te vinden op de website via deze link kerkenpad De routekaart is te vinden via deze link routekaart
 
Wilt u met meerdere mensen, als groep bv. met een reünie, de kerk bezoeken, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met dhr G.Kingma Tel: 0113- 215 672. U bent van harte welkom.

Geerteskerk in Kloetinge het fraaie cultuurrijke dorp bij Goes. passieEen oud kerkgebouw bezoeken, waarom zou u dat doen? Als dat kerkgebouw van een bijzondere schoonheid is en een rijke geschiedenis heeft, dan is daartoe toch alle reden?
Daarbij ligt dat kerkgebouw middenin een gaaf dorp, met een vierkant Marktveld en een rond Geertesplein. Het centrum van het dorp is niet voor niets aangewezen als beschermd dorpsgezicht in het kader van de monumentenwet.
De Geerteskerk van Kloetinge, een bezoek meer dan waard. Wij geven u een heel korte schets van wat u aan historie en schoons in het kerkgebouw aantreft.
Eerst maar een paar jaartallen, die globaal aangeven, dat sprake is van een respectabele leeftijd: 1300 bouw Noorderkoor 1400 bouw middenschip 1500 bouw van de toren
Over elk nu enige bijzonderheden om u een eerste indruk te geven.
IQ052312-2007-225x300Het Hoofdkoor en het Noorderkoor (het Onze Lieve Vrouwe Koor) kwamen gereed tussen 1275 en 1300. Het Noorderkoor kreeg rond 1500 een ziende bekapping! Meerdere bijzonderheden van het Noorderkoor zijn te melden bij uw bezoek, maar we noemen nu nog het bijzondere venster in de noordgevel met zijn eigen interessante geschiedenis en de twee scheidbogen naar het Hoofdkoor.
Het Hoofdkoor heeft nog de originele kap, het Sacramentshuisje, de fraaie grafzerken, de bel met de klepel en de hoge glas-in-lood ramen. In de top het triomferende Lam. Vanzelfsprekend stond er vóór de reformatie het hoofdaltaar.
Dan het middenschip en de transepten, gebouwd tussen 1400 en 1440. U ziet er de preekstoel uit 1604, u ziet de fraaie beschilderde kap, gesjabloneerd in 1899. Hoewel oorspronkelijk niet zo bedoeld is de kerk éénbeukig geworden met een groot tongewelf. U kunt apostelbeeldjes zien en fratskoppen. U ziet Herenbanken uit 1624 en 1770, de oudste (de Wetsbank) voor de burgemeester en de schepenen en de andere is die van de Ambachtsheerlijkheid Kloetinge. Verder zijn er ook drie koperen gegoten kroonluchters.
10070009Y-300x225Het orgel is eveneens een aparte vermelding waard. Het dateert uit 1787. Het is gebouwd door Hendrik Hess. Het mooie Rococo-orgel heeft in 1975 een restauratie ondergaan en is toen teruggebracht in de oorspronkelijke klankkleur.
En dan tenslotte de toren, gebouwd omstreeks 1450 – 1500. De toren heeft onlangs nog een onderhoudsrestauratie ondergaan en daarmee is ook dit juweel weer beeldbepalend voor ons dorp.
Onze gidsen nodigen u gaarne uit voor een bezoek aan de kerk. Zij staan voor u klaar. Bezoek ook ons fraaie dorp dat een middeleeuwse sfeer uitademt.
Voor nadere informatie en voor groepsrondleidingen kunt u contact opnemen met Dhr. G. Kingma, Marktveld 10, 4481 BH Kloetinge, tel: (0113) 215 672.
Vrienden in het voorbijgaan.
U, die in deze kerk komt, omdat ze mooi is, herinner u, dat zij een plaats is van bezinning, een plaats van samenzijn en van het Woord en bezie, met uw ogen en met uw hart, de schoonheid van dit mensenwerk gemaakt voor de Eeuwige, voor God.
Dat dit bezoek u bij mag blijven als een moment van vrede.
Het Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het leven in een Christelijke Kerk en als lid van die kerk hebben allen daarin een belangrijke taak: de taak van omzien naar elkaar. Aan het Pastoraat als “omzien naar elkaar in de gemeente” wordt inhoud gegeven door de predikant, de ouderenpastor en de ouderlingen, met daaromheen een groep bezoekmedewerkers. Veel omzien naar elkaar gebeurt echter gelukkig gewoon spontaan. En de beste manier om er als nieuweling gauw tussen te komen is meedoen, aan diensten, activiteiten, of het (ongeveer maandelijkse) koffiedrinken na de dienst.

Er wordt gewerkt met een opzet van het pastoraat die is aangepast aan de eisen van de tijd: een taakgroep pastoraat. Twee uitgangspunten staan daarin centraal: 1) niet langer het ambt (van ouderling) staat centraal, maar de mens, de persoon. Bij een persoon met zijn kwaliteiten zoek je een taak die bij hem/haar past. 2) pastoraat en het ambt van ouderling loskoppelen. Je hebt één of meerdere pastorale ouderlingen, maar je hebt ook ouderlingen die aan andere taak in de Gemeente hebben. Het komt er concreet op neer dat gemeenteleden die bezoekje wensen over de beschikbare pastorale ouderlingen en pastorale medewerkers worden verdeeld. Maar van belang is tevens dat de bestaande pastorale relaties tussen een gemeentelid en een van de leden van de taakgroep pastoraat zoveel mogelijk in tact blijven. Als men huisbezoek gewend is, blijft men dit krijgen als men dit wenst, alleen zal men vaker ook zelf het initiatief moeten nemen om even contact te leggen.

Wat gebeurt er in de taakgroep? - verdelen van de te bezoeken mensen - uitwisseling bezoekervaringen - terugkoppeling bezoekervaringen - aansturing, scholing etc. - mutatie- en jubileumlijsten.

Huisbezoek. Voor huisbezoek kunt u contact leggen met een van de leden van de taakgroep pastoraat. De predikant, kerkelijk werker, de pastorale ouderlingen en de pastorale medewerkers hebben allen dezelfde plicht tot geheimhouding. U kunt dus uw verhaal in vertrouwen bij hen kwijt.

De leden van de taakgroep pastoraat kunt u vinden bij contact gegevens

Contactpersonen en bezoekmedewerk(st)ers.
Naast de taakgroep pastoraat is er een netwerk van contactpersonen. Hierdoor wordt “pastoraat als opdracht voor de hele gemeente” meer recht gedaan. Deze contactpersonen hebben een klein aantal adressen, waarvoor zij het eerste contact vormen. Dit kan b.v. inhouden: - bezoek jubilea en verjaardagen; - kerkbalans; - rondbrengen kerkblad en andere kerkelijk post; - eventueel bezoek aan nieuw-ingekomenen. De contactpersoon kan ook door u worden benaderd om iets door te geven, bv. ziekte, opname ziekenhuis of verpleeghuis, enz. Wie is voor u de contactpersoon? Door op de directe link te klikken komt de lijst met contactpersonen tevoorschijn en voor welke straat de contactpersoon het aanspreekpunt is. Contactpersonen Pg te Kloetinge,


Stacks Image 69

Geerteskerk, Geertesplein 24, 4481 AN  Kloetinge
Diaconie:  Postbus 2066, 4460 MB Goes
Kerkrentmeesters:  Postbus 2066, 4460 MB Goes
Overige adressen klik hier

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.