Nieuwsbrief Zondag 30 oktober

Kerk nieuwsbrief.docx 30 oktober

Nieuwsbrief Zondag 23 oktober

Kerk nieuwsbrief.docx 23 oktober

Nieuwsbrief Zondag 16 oktober

Kerk nieuwsbrief.docx 16 oktober

Nieuwsbrief Zondag 10 oktober

Liturgie en Nieuwsbrief 10 oktober

Nieuwsbrief Zondag 2 oktober

 
 

Jubileumdienst  zondag 2 oktober 2022

                                 
 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de cantorij van de Geerteskerk
 

 
 Pasted Graphic
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkenden:
Geertescantorij  olv  Corrie Smits- Harinck
Voorganger: ds. Janneke Herweijer
Mariëtte Everse- van der Hart, orgel, kistorgel en vleugel
Muziekgroep Sound of Joy, met Corine Oele Sandee (dwarsfluit), Evy-Janne Oele( saxofoon), Judith Everse ( harp)
Ouderling van dienst: Willem Jan Duininck
Diaken van dienst : Piet Verwijs
Lector: Edwin Pieterse
Beamer : Niek Walhout
Koster: Jan Kees Nieuwsdorp
 
 
Praeludium : Praeambulum- M. Weckmann–orgel
Eliana-M. Robinson - harp
 
Woord van welkom
 
De cantorij zingt psalm 118 : 26,29, 30 en 31 ( We gaan staan)
 
26.    Zij gezegend wie komt met de naam van de Heer
Wij uit het huis van de Heer, verwelkomen U met de zegen.
 
29.    Loof de Heer, goedertieren is Hij
Tot in eeuwigheid is Zijn genade.
 
30.    Eer zij de heerlijkheid Gods,
Vader, Zoon en Heil’ge Geest.
 
31.    Zo was het in den beginne, zo zij het thans
en voor immer, tot in der eeuwen der eeuwen, Amen.
 
Bemoediging en groet:
Voorganger:     Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gemeente :      die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger:     die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente :      en niet loslaat wat Zijn hand begon.
Voorganger:     Genade zij u en vrede van God onze Vader
                        en van Jezus Christus onze Heer.
Gemeente :      Amen
 
Zingen : Zijn Woord woont overal ( melodie lied : de vreugde voert ons naar dit huis) . 1en 2 : cantorij, 7, 9 en 10 : allen.
 
Cantorij:  1.       Ik hoor, door dorpse zondagsrust langs straten,
hoog het plein de klokken zingen, zelfbewust, als welkom hun refrein.
 
Cantorij:  2.      Hier kan ik opgaan naar de kerk, die ‘Geertes’ wordt genoemd. Zij is een groots klein mensenwerk, waarmee God wordt geroemd.
 
Allen:       7.      De muren dragen nog de galm van ’t Woord, dat werd gebracht in tekst en teken, preek en pracht van eeuwenoude psalm
Allen:       9.      De mens van nu, dit uur tesa’am, in schakel, vormt een kring, die open zijn zal in Zijn naam vol van
verwondering.
 
Allen:       10.    Bedenk, als ik stil buiten sta: wat bindt de mens, dit al?
Want, in dit huis of waar ik ga: Zijn Woord
woont overal !
 
Moment met de kinderen
 
Gebed om ontferming
 
Zingen : Kyrië : Missa Brevis door Hans Boulee, gezongen door de cantorij
 
Loflied: Lied 305: Alle eer en alle glorie (allen)

 
2.      Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
 
3.      Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
 
Gebed
 
Lezing : Psalm 121 ( uit : ‘150 Psalmen vrij’ van Huub Oosterhuis)
Kom jij hoog van de bergen
Mij helpen-
Wat zien mijn ogen?
De schepper van aarde en hemel
Mijn helper
Dat weet mijn ziel
Dat weet mijn voet die niet wankelt.
Hij zal niet slapen, Israëls behoeder.
Hij zal mij hoeden, ik ga in zijn schaduw:
Geen zonnesteek overdag
En ‘s nachts geen tik van de maan.
Hij zal je ziel bewaren
Is mij gezegd.
Ik ga mijn weg
Kom veilig aan.
Mijn helper is de Naam
De schepper van hemel en aarde.
 
Zingen : Antifoon van Psalm 121( cantorij) : De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.
 
Psalm 121: 1  en 2 ( allen).  Antifoon : cantorij ( herhaling)
 


 
2.      Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.
 
Lezing : Lukas 17 : 1-10
 
Zingen : Lied 830: Leven is wachten ( allen)

 
2.      Leven is vragen wachten verdragen
zwoegen en zwijgen antwoorden krijgen
waarom je niet vroeg.
 
3.      Leven is lijden niet te vermijden
onmacht verduren eindeloos turen
naar komend licht.
 

 
5.      Leven is kijken elkaar verrijken
opnieuw beginnen leren beminnen
spontaan als een kind.
 

 
Overweging
 
Muzikaal intermezzo; Two Irish Dances - J. Wolters - saxofoon en harp.
Zingen : Heer raak mij aan : 1,3,4 en 5 (cantorij), Dit is een morgen (cantorij) en Alles wacht op U ( cantorij)
 

 
1.      Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
 
3.      Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
 
4.      Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
 
5.      Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
 
Cantorij zingt:

 
2.      Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
 

 
3.      Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
 
Cantorij zingt:     
Alles wacht op U
Alles wacht op U vol hoop,
Alle levenden vragen U om voedsel,
Neemt Gij hun adem weg zij sterven
En zij vallen terug in het stof
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.
 
Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor eredienst en kerkmuziek. De muziekgroep speelt : Gavotte - F.J. Gossec
 
Dankgebed , stil gebed en Onze Vader.
 
Slotlied: Lied 416 : 1 en 3 ( staande)


 

 
3.      Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Cantorij : Christ beneath me, Christ above me, Christ in quiet, Christ in danger, Christ in hearts of all that love me, Christ in care of friend  and stranger.( 2x)
 
Zegen van St. Patrick
De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter U om je in de armen te sluiten
En om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder je om je op te vangen
Wanneer je dreigt te vallen.
De Heer zij in je om je te troosten in verdriet.
Hij omgeve je als een beschermende muur
Wanneer anderen over je heen dreigen te vallen.
De Heer zij boven je om je te zegenen.
Zo zegene U God, vandaag, morgen en in eeuwigheid. Amen
 
Uitleidend muziek: Lannigan’s Ball - F. Gallagher - Vleugel en dwarsfluit.
 
 
 
 
Na afloop zal Willem Jan Duininck, voorzitter van de kerkenraad, een woord spreken ter gelegenheid van het jubileum van de cantorij. Daarna bent u van harte welkom bij de  koffie  met een traktatie.
 
 
                         
 
 
 
 
25  jaar „Geertescantorij“
In het voorjaar van 1997 belde Jaap Verburg( overleden in 2018)) naar de Muziekschool in Goes. Hij wilde graag een cantorij in Kloetinge oprichten. Maar dan was een eerste vereiste dat er een dirigent(e)kon worden aangesteld. Izaak Ruissen, toenmalig leraar koordirectie bij de Zeeuwse muziekschool zag in Corrie Smits een prima dirigente voor een cantorij. En zo kwam na enkele gesprekken de cantorij tot stand. Hans Oosterhoff, onze toenmalige predikant zong zelf mee als tenor en zijn vrouw Jetty werd ingedeeld bij de alten.
Afgesproken werd dat we tijdens bijzondere diensten in de Geerteskerk zingen.(zoals Kerst, Pasen, avondmaalsdiensten, doopdiensten enz.), maar niet in andere kerken. Wel zingen we twee keer per jaar in “De Schakel”en tijdens een viering in Emergis. Ook zongen we op uitvaarten van leden die ons ontvielen. Een cantorij ondersteunt de gemeentezang in de kerk. Maar we studeren liederen en vele andere muziekstukken 4 stemmig in.
Natuurlijk hebben we ups en downs gekend in de afgelopen 25 jaar. Maar onze cantorij staat “bekend” als een groep zangers die erg met elkaar begaan is. Zingen “verbindt” mensen met elkaar. Corrie weet als geen ander hoe ze een repetitie moet leiden. Moet er gelachen worden? Dan lachen we!! En dat gebeurt regelmatig.
We hopen nog vele jaren met elkaar te zingen in de diensten van de “Geerteskerk”.
 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.